Privacyverklaring

Stichting Pierre Maréchal, gevestigd in Eindhoven, KVK-nummer (volgt), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website:     www.spima.nl
E-mail:       aanvraag@spima.nl

Persoonsgegevens die de stichting verwerkt:
Stichting Pierre Maréchal verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan de stichting heeft verstrekt via het contactformulier op de website of via de oprichter van de stichting, Frank Maréchal.
De website van Stichting Pierre Maréchal versleutelt uw gegevens door middel van een SSL-certificaat. Doordat SSL-certificaten een beveiligde sleutel koppelen aan de connectie van een website kunnen gegevens live geëncodeerd bewaard worden waardoor deze veilig ingevoerd kunnen worden zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen.

Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
–        Voor- en achternaam,
–        E-mail,
–        postadres (in geval van (aan)vragen waar fysieke verzending van stukken
         noodzakelijk is),
–        telefoonnummer (in geval dit voor onderlinge communicatie efficiënter is).

Met welk doel en op basis van welke grondslag de stichting persoonsgegevens verwerkt;
Stichting Pierre Maréchal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–        U te kunnen e-mailen om uw (aan)vraag te kunnen beantwoorden,
–        Om u, indien gewenst, fysieke kopieën van teksten, bundels, etc. te kunnen verzenden,
–        Om u, indien gewenst, beter dan wel sneller te kunnen bereiken als de
         (aan)vraag dit verlangt.

Hoelang de stichting persoonsgegevens bewaart:
Als u het contactformulier op de website invult of de oprichter van de stichting, Frank Maréchal, persoonlijk heeft benadert, dan worden de gegevens die u verstrekt bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw (aan)vraag.
Op uw uitdrukkelijke verzoek kan hiervan worden afgeweken, indien u contact met de stichting wenst te behouden.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Stichting Pierre Maréchal maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Pierre Maréchal.
Verder heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de stichting een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die de stichting van u beschikt in een digitaal bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar aanvraag@spima.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De stichting reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting Pierre Maréchal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stichting Pierre Maréchal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarvoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met de stichting op via aanvraag@spima.nl